4 veci, o ktorých musíte vedieť pred stavbou domu.

Ak sa púšťate do stavby rodinného domu, je dobré ozrejmiť si niekoľko bodov, ktoré vám môžu celý proces uľahčiť a zároveň vám pomôžu ušetriť.

 

Spoločnosť JK projekt s.r.o. ponúka vypracovanie kompletnej predprojektovej aj projektovej dokumentácie stavieb, drobných stavieb a iných zmien. 
 

  •   investičný zámerobsahom je súhrn požiadaviek investora s námetným riešením  umiestnenia  stavby do lokality, ako aj      predbežné odhady bilancií potrieb, spotrieb  a nákladov predmetného riešenia stavby.
  •  dokumentácia pre územné rozhodnutie- slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby vo vzťahu      k okoliu.                                                                                                                                                                                                                                         
  • architektonická štúdiavzniká v prvotnej fáze v koordinácii s názormi, požiadavkami a predstavami investora. Obsahuje  predbežný návrh budúcej stavby z dispozičného, prevádzkového a z veľkej miery tiež estetického hľadiska.            Výsledkom architektonickej štúdie je portfólio približujúce pohľad budúcej stavby. Obsahuje pôdorysy, rezy, pohľady,        vizualizácie (3D  model), architektonickú situáciu a jednoduchú technickú správu.                                                                                                                    
  •  projektová dokumentácia pre stavebné povoleniestavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu, taktiež pri zmene stavby , napríklad pri prístavbe, nadstavbe, či pri stavebných úpravách. Projekt pre stavebné povolenie obsahuje všetky časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia. Čiastkové zložky projektu obsahujú: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, architektonicko- stavebnú časť, statický posudok, zdravotnotechnické zariadenia, vykurovanie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu a požiarno- bezpečnostné riešenie.
  •  realizačný projekt- je nadstavbou projektu pre stavebné povolenie. Jeho úlohou je vyriešenie všetkých detailov a procesov,  ktoré sa na stavbe vyskytnú. Realizačný projekt je od projektu pre stavebné povolenie obohatený o presné výkazy materiálov  a výkazy výmer, ktoré nám slúžia pri výbere jednotlivých subdodávok, alebo pre zakúpenie konkrétnych stavebných    materiálov pri samotnej realizácii stavby.
  •  projekt skutočného vyhotovenia stavby- v prípade, ak bolo projektové riešenie na stavbe zrealizované inak a stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia, je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia. V projekte sú zaznamenané všetky úpravy uskutočnené v priebehu fázy realizácie projektu.

 

Čo všetko dokážeme

14778546817318-shutterstock78606031.jpg

4 veci, o ktorých musíte vedieť pred stavbou domu.

Ak sa púšťate do stavby rodinného domu, je dobré ozrejmiť si niekoľko bodov, ktoré vám môžu celý proces uľahčiť a zároveň vám pomôžu ušetriť.

 

4 veci, o ktorých musíte vedieť pred stavbou domu.

Ak sa púšťate do stavby rodinného domu, je dobré ozrejmiť si niekoľko bodov, ktoré vám môžu celý proces uľahčiť a zároveň vám pomôžu ušetriť.

 

 

Aby sme obohatili a zdokonalili vaše online skúsenosti, spoločnosť JK projekt, s.r.o. používa súbory „cookie“, podobné technológie a služby poskytované inými spoločnosťami na zobrazenie prispôsobeného obsahu, príslušných reklám a ukladanie vašich preferencií vo vašom počítači.