PROJEKTOVANIE STAVIEB

Spoločnosť JK projekt s.r.o. ponúka vypracovanie kompletnej predprojektovej aj projektovej dokumentácie stavieb, drobných stavieb a iných zmien.

  • investičný zámer- obsahom je súhrn požiadaviek investora s námetným riešením umiestnenia stavby do lokality, ako aj predbežné odhady bilancií potrieb, spotrieb a nákladov predmetného riešenia stavby.
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie-slúži ako príloha na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby vo vzťahu k okoliu.
  • architektonická štúdia- vznikáv prvotnej fáze v koordinácii s názormi, požiadavkami a predstavami investora. Obsahuje predbežný návrh budúcej stavby z dispozičného, prevádzkového a z veľkej miery tiež estetického hľadiska. Výsledkom architektonickej štúdie je portfólio približujúce pohľad budúcej stavby. Obsahuje pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie (3D model), architektonickú situáciu a jednoduchú technickú správu.
  • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie- stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu, taktiež pri zmene stavby , napríklad pri prístavbe, nadstavbe, či pri stavebných úpravách. Projekt pre stavebné povolenie obsahuje všetky časti projektovej dokumentácie potrebnej na získanie stavebného povolenia. Čiastkové zložky projektu obsahujú: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, architektonicko- stavebnú časť, statický posudok, zdravotnotechnické zariadenia, vykurovanie, elektroinštaláciu, plynoinštaláciu a požiarno- bezpečnostné riešenie.
  • realizačný projekt- je nadstavbou projektu pre stavebné povolenie. Jeho úlohou je vyriešenie všetkých detailov a procesov, ktoré sa na stavbe vyskytnú. Realizačný projekt je od projektu pre stavebné povolenie obohatený o presné výkazy materiálov a výkazy výmer, ktoré nám slúžia pri výbere jednotlivých subdodávok, alebo pre zakúpenie konkrétnych stavebných materiálov pri samotnej realizácii stavby.
  • projekt skutočného vyhotovenia stavby- v prípade, ak bolo projektové riešenie na stavbe zrealizované inak a stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia, je potrebné vypracovať projekt skutočného vyhotovenia. V projekte sú zaznamenané všetky úpravy uskutočnené v priebehu fázy realizácie projektu.