Aj Vy máte strach zo stavby svojho domu?

13.11.2020

Alebo tie najdôležitejšie otázky na ktoré si treba odpovedať pred stavbou vlastného rodinného domu. 

  • Projekt domu katalógový alebo na mieru?

Katalógový projekt - nájdeme či už na internetových portáloch, alebo v katalógoch projektov, alebo v časopisoch, dostupné množstvá katalógových domov, z ktorých si dokážete vybrať. Od prízemných domov typu bungalov, cez moderné domy s plochou strechou, až po poschodové alebo podkrovné typy. Jednoznačne ich najväčšou výhodou je cena projektu a nepochybne aj rýchla dostupnosť. Stačí si vybrať, objednať a katalógový projekt rodinného domu máte do dvoch-troch týždňov doma. Samozrejme to ale neznamená, že môžete hneď začať s výstavbou. Pretože ešte Vám musí Váš katalógový projekt niekto osadiť na pozemok a naprojektovať všetky prípojky (inžinierske siete)

Projekt na mieru - pre tých, ktorí majú presnejšiu predstavu o svojom bývaní, o veľkosti izieb, o počte izieb, o tvare domu, o vybavení domu, atď. Tento typ projektu Vám umožní presne navrhnúť Váš vysnívaný dom, presne na Váš pozemok so zapracovaním všetkých Vašich požiadaviek a predstáv o bývaní. V cene projektu na mieru je už aj osadenie domu na pozemok a projekty prípojok na inžinierske siete. Vzhľadom k tomu, že takýto typ projektu na mieru, je "šitý" presne Vám na mieru a je vlastne originál, treba počítať s trošku dlhším termínom a väčšou cenou za takýto projekt. Ale tieto mierne komplikácie sú spravidla zďaleka zatienené výsledným efektom, ktorým je Váš jedinečný dom snov na mieru.

  • Akú veľkosť a tvar má mať pozemok?

Čím väčší pozemok (stavebná parcela), tým vyššia cena pozemku, ale aj vyššia údržba a prevádzka budúceho pozemku. Hlavne z hľadiska starostlivosti a času.

Rovinatý alebo svahovitý - rovinatý a mierne svahovitý pozemok je ideálny na zakladanie stavby (základy). Svahovitý pozemok je potrebné upraviť buď opornými múrmi, alebo čiastočným podpivničením, alebo úplným podpivničením, prípadne terénnymi terasami.

  • Čo je na (pri) pozemku privedené?

Inžinierske siete v blízkosti pozemku - jedná sa hlavne o elektrinu, plyn, vodu, kanalizáciu, káblovú TV, telefón, internet, atď. V tomto prípade je potrebné ešte doprojektovať všetky prípojky až na Váš pozemok.

Inžinierske siete na pozemku - na pozemku sú už všetky prípojky ako voda (vodomerná šachta), plyn (plynomer), elektrina (elektromer), kanalizácia (kanalizačná šachta), atď. Najdôležitejšia je však elektrina, pretože vodu si prípadne viete získať vyvŕtaním vlastnej studne, kanalizáciu vyriešite žumpou alebo vlastnou ČOV, vykurovanie zabezpečíte tepelným čerpadlom alebo iným zdrojom obnoviteľnej energie.

Napojenie na miestnu komunikáciu - buď je už na pozemok zriadený vjazd na pozemok, alebo je potrebné tento vjazd na pozemok naprojektovať.

  • Aká je možnosť výstavby na pozemku?

Nie každý pozemok je stavebný - v zmysle stavebného zákona a územného plánovania sú jednotlivé pozemky definované rôznymi regulatívmi, ktoré nám definujú, či je možné na danom pozemku stavať, aký typ stavby je možné na pozemku postaviť, v akých odstupových vzdialenostiach a uličných čiarach, v akej výške a v akom tvare.

Skryté vlastnosti pozemku - pomocou katastra si overte skutočného vlastníka pozemku, druh pozemku, a najdôležitejšie - ťarchy, vecné bremená a predkupné práva.

  • Aké povolenia potrebujem?

Stavebný úrad - určuje možnosť zlúčenia územného rozhodnutia so stavebným konaním. Záleží od veľkosti Vášho domu a aj od prípadnej lokality, kde sa daný pozemok nachádza. Pretože dnes sa často stretávame s developerskými pozemkami, na ktoré už bolo vydané popri stavebnom povolení na komunikácie a inžinierske siete, aj územné rozhodnutie na celé riešené územie. V tomto prípade Vám potom stačí už len projekt pre stavebné povolenie.

Účastníci stavebného konania - vlastníci všetkých susedných nehnuteľností, správcovia všetkých inžinierskych sietí, spracovateľ projektovej dokumentácie.

Dĺžka vybavenia povolení - celkový čas záleží od lokality pozemku, od dostupnosti k inžinierskym sieťam (pred pozemkom, na pozemku), od druhu pozemku (v prípade vyňatia). Je potrebné však počítať s tým, že celý proces vybavovania bude trvať minimálne 3 mesiace (vzhľadom na minimálne lehoty) a viac. Záleží od zložitosti a množstva potrebných žiadostí, vyjadrení, rozhodnutí a povolení. Riešením býva objednanie si všetkých týchto služieb (inžinierskej činnosti) u spoločnosti alebo osoby, ktorá sa danej činnosti venuje na základe plnomocenstva od Vás.

  • Budem stavať svojpomocne alebo dodávateľsky?

Svojpomocná výstavba - celý proces výstavby si organizujete samy. Všetko si individuálne dohadujete, obtelefonovávate, objednávate, atď. Nad správnosťou výstavby musí dohliadať stavebný dozor, ktorý je uvedený aj na stavebnom povolení a dohliada na celý proces výstavby. Všetky stroje, mechanizmy, materiál a prípadných remeselníkov si organizujete samy. Tento proces je náročný na Váš čas, dovolenku a trpezlivosť.

Dodávateľská výstavba - prebieha na základe zmluvy o dielo medzi Vami a firmou, ktorá Vám dom stavia. Celý proces a organizovanie prác na stavbe je v réžii tejto firmy, a takisto záruky. Tento proces výrazne šetrí Váš čas a zodpovednosť a v nemalej miere aj rýchlosť výstavby. Spôsob výstavby dodávateľským spôsobom je mierne drahší od svojpomocnej výstavby, ale v závere je výrazným ušetrením Vašich starostí so zháňaním, dopravou, skladaním materiálu a ľudí na Vašu stavbu a v neposlednej miere úsporou Vašej dovolenky.